Kapital investicijskog društva Antea brokeri

Sukladno članku 31. Zakona o tržištu kapitala (u nastavku teksta Zakon), člancima 437. i 438. Uredbe (EU) br. 575/20013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26.6.2013. (u nastavku teksta Uredba) i provedbenim direktivama (EU), investicijsko društvo Falcon brokeri (u nastavku teksta Društo) objavljuje opće informacije iz područja svog poslovanja.

Glavna obilježja osnovnog kapitala:

 • u cijelosti je uplaćen i upisan,
 • bezuvjetno je nepovratan,
 • u cijelosti i bez ograničenja je na raspolaganju za pokriće manjkova i gubitaka iz tekućeg poslovanja čim nastanu,
 • neopterećen je poreznim davanjima,
 • u slučaju stečaja, odnosno likvidacije investicijskog društva, na raspolaganju je za pokriće gubitaka, nakon što su podmirene obveze prema svim vjerovnicima, imateljima instrumenata investicijskog društva, a koji nemaju obilježja osnovnog kapitala.

Regulatorni kapital Društva na datum 31.12.2018. iznosio je 1.630.885 kn. Regulatorni kapital Društva ne smije pasti ispod 1.000.000 kn.

Prema evidencijama Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske vlasnička struktura investicijskog društva sastoji se kako slijedi:

 1. Adisa Balić: 3.265.000 kuna
 2. Herbos-Kapital d.d.: 400.000 kuna
 3. Ivo Kovačević: 450.000 kuna
 4. Darko Obradović: 350.000 kuna
 5. Marcel Heinz Pfister: 400.000 kuna
 6. Marta Karpati: 400.000 kuna

U kapital investicijskog društva Falcon brokeri nisu uključene druge stavke, poput primjerice dopunskog kapitala I i II.