Kapital investicijskog društva Antea brokeri

Sukladno članku 219. Zakona o tržištu kapitala (u nastavku teksta Zakon), članku 431. Uredbe (EU) br. 575/20013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26.6.2013. (u nastavku teksta Uredba) i provedbenim direktivama (EU), investicijsko društvo Antea brokeri (u nastavku teksta Društo) objavljuje opće informacije iz područja svog poslovanja.

Kapital i rezerve investicijskog društva na dan 31.12.2016. iznosi 793.799 kuna te se sastoji isključivo od uplate vlasnika u gotovu novcu u kategoriji temeljni kapital u iznosu od 2.250.000 kuna i 1.115.000 kuna kapitalnih rezervi koje se sastoje isključivo od uplate vlasnika u gotovu novcu.

Prema evidencijama Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske vlasnička struktura investicijskog društva sastoji se kako slijedi:

  1. Civis Global Brokerhaz Zartkoruen Mukod Reszvenytarsasag: 400.000 kuna
  2. Herbos-Invest d.d.: 400.000 kuna
  3. Ivo Kovačević: 300.000 kuna
  4. Darko Obradović: 350.000 kuna
  5. Marcel Heinz Pfister: 400.000 kuna
  6. Adisa Zonić: 400.000 kuna.

U kapital investicijskog društva Antea brokeri nisu uključene druge stavke, poput primjerice dopunskog kapitala I i II.

Odbitne stavke u kapitalu investicijskog društva Antea brokeri na dan 31.12.2016. godine iznosile su 1.866.227 kuna što se odnosi na preneseni gubitak prijašnjih godina.